Waar je kan ontspannen

in een oase van groen en rust

Manege St Hubert logo
Manege St Hubert

Reglement

 • Als manege is St. Hubert verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid via de Vlaamse Liga Paardensport. U kan via onze verzekering een polis lichamelijke ongevallen afsluiten. Indien u een eigen verzekering hebt, dient u een verklaring “op eigen risico” te ondertekenen.
 • Abonnementen zijn persoonlijk en NIET overdraagbaar!
 • Indien lessen onverwacht niet kunnen doorgaan wegens bv. extreem slecht weer zal u hiervan persoonlijk verwittigd worden. Deze lessen worden steeds verplaatst naar (en aangerekend in) het volgende kwartaal.
 • Het dragen van een tok en aangepaste kledij (laarzen en lange broek) is verplicht!
 • De staldeur moet steeds volledig geopend of gesloten zijn voor de veiligheid van het paard.
 • De begeleider gaat steeds vooraf in de stal en laat het paard er niet binnenrennen.
 • De poetsplaats (of voor de stal) wordt steeds netjes achtergelaten.
 • Poetsgerief, halsters en zwepen worden na gebruik terug op hun plaats gelegd.
 • De paarden worden op een deftige manier behandeld en komen steeds volledig gepoetst in de les!
 • De paarden mogen enkel van en naar de weide gebracht worden mits toelating.
 • Springlessen kunnen enkel mits een volledig abonnement dressuur en na overleg met de lesgever.
 • Jammer genoeg kunnen wij voor het welzijn van onze paarden ruiters boven de 80 kg niet toelaten.
 • Het is niet toegelaten om op de omheining van de piste te klimmen of te gaan zitten.
 • In en ronde de piste wordt er niet geroepen en worden andere ruiters met respect behandeld. De les wordt gegeven door de lesgever en niet door de toeschouwers!
 • Het is niet toegelaten drank of voeding te consumeren op het terrein die niet in het clubhouse (of automaat) is aangekocht.
 • We houden alles netjes. Afval en bekers in de vuilbakken en leeggoed terug naar het clubhouse.
 • St. Hubert maakt tijdens bepaalde activiteiten beeldmateriaal (foto’s en video) dat kan gebruikt worden op de website of sociale mediakanalen.

Algemene voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud: tot op het ogenblik van de volledige betaling der goederen blijft de verkoper er de eigenaar van, voor zover zij niet werden verwerkt of aan derden voortgeleverd. Zolang de goederen niet betaald zijn mag de koper de eigendom ervan niet aan derden overdragen, tenzij in uitoefening van zijn normaal beroep of tot aanwending van de normale bestemming der goederen. In geval deze voorwaarde niet nageleefd wordt, is de koopprijs onmiddellijk opeisbaar.

De koper erkent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat de koop beheerst wordt door de interne wet van het land van de verkoper, zijnde het Belgisch recht. De koper aanvaardt het Belgisch recht bij uitdrukkelijk beding. De koper erkent tevens uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat alle geschillen die naar aanleiding van de koop ontstaan, uitsluitend beslecht zullen worden door de Belgische rechtbanken en meer bepaald het Vredegerecht te ... .

Onze facturen zijn betaalbaar contant zonder korting op onze zetel, tenzij uitdrukkelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen. De aanvaarding van checks of wissels brengt hieraan geen wijziging.

Bij niet stipte betaling van onze fakturen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest vanaf factuurdatum verschuldigd zijn van 1% per maand. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% (met een minimum van euro 62.-). Stilzwijgende afstand van intresten of strafbeding kan niet vermoed worden. Geen enkele afhouding ten titel van waarborg of ander is toegelaten zonder ons voorafgaandelijk of schriftelijk akkoord.

Om geldig te zijn moet elke klacht ingediend worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst der goederen. Wanneer de goede hoedanigheid of kwaliteit der geleverde materialen betwist wordt, beperkt zich de eventuele hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid in hoofde van de verkoper tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, wat door de afnemer onvoorwaardelijk wordt aanvaard.

In geval de koper de verkoopovereenkomst verbreekt zal hij een schadevergoeding van minimum 30% van de totale waarde van de bestelling verschuldigd zijn.